OUTDOOR - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK: Club Café Family

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK – outdoor: Club Café Family (ďalej len CCF)

Herný park je umiestnený na súkromnom pozemku a je určený len pre rodičov s deťmi vo veku od 1 -  15 rokov, vstup na vlastné nebezpečie.

V záujme bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa vo vonkajších priestoroch CCF, prosíme rodičov, resp. sprievodné osoby, aby rešpektovali prevádzkový poriadok a pravidlá hernej zóny, ako aj usmernenia personálu. Prosíme deti, aby sa správali ohľaduplne voči ostatným deťom a vybaveniu detskej herne.

Všeobecné prevádzkové pokyny:

Dodržiavajte prosím odporúčania podľa prevádzkových pokynov.

Dodržiavajte vekové hranicu pre používanie herných zariadení na detskom ihrisku.

Prevádzka zariadení detského ihriska je na súkromnom pozemku v podmienkach v nedozorovanej oblasti, čo znamená, že deti smú navštevovať detské ihrisko a používať zariadenia len v sprievode a na zodpovednosť rodiča, blízkej dospelej osoby, alebo zákonného zástupcu (ďalej len Rodič). Návšteva a pohyb dieťaťa je výhradne v sprievode rodiča, dieťa má byť pod nepretržitým dohľadom zo strany rodiča a rodič plne zodpovedá za pohyb a prípadné úrazy dieťaťa v detskom parku.
Prevádzková doba herného parku je zhodná s otváracou dobou prevádzkovateľa – prevádzky kaviarne Club Café Family ( ďalej len CCF ) od 09:00 – 20:00, pondelok - nedeľa. Mimo prevádzkovú dobu je vstup do herného parku zakázaný.

Všetky inštalované zariadenia sú bezpečnostne atestované a certifikované podľa bezpečnostných noriem EN/STN EN 1176. Syntetický povrch je bezpečnostný a je certifikovaný podľa EN/STN EN 1177. Za herné zostavy a inštaláciu je zodpovedný výrobca, distributér, alebo predajca.

V priestore herného parku rodič zodpovedá za:
- správanie sa detí v priestore herného parku
- za stály dohľad na dieťaťom a jeho pokojnú a nerušenú hru
- za nehody a vznik úrazov dieťaťa bez dozoru, z nepozornosti a nedbalosti
- dieťa, ktoré úmyselne poškodzuje zariadenia a príslušenstvo v hernom parku
- dieťa, ktoré úmyselne znečisťuje prostredie herného parku a jeho okolie
- dieťa, ktoré používa zariadenia v rozpore s jeho účelom
- dieťa, ktoré je v zlom zdravotnom stave (fyzický, duševný), je pod vplyvom návykových látok
- dieťa, ktoré ohrozuje vlastnú bezpečnosť, alebo bezpečnosť iných detí
- poskytnutie prvej pomoci a nevyhnutných bezpečnostných opatrení pri vzniku akejkoľvek nepredvídateľnej situácii, ktorá je hrozbou pre bezpečnosť a zdravie detí a ostatných dospelých
- dĺžku pobytu a spôsob fyzickej aktivity či celkového zaťaženia organizmu dieťaťa v hernom parku
- pravidelný prísun tekutín, predovšetkým v letnom období a pri slnečnom počasí
- obmedzenie pobytu dieťaťa v hernom parku v zlých, alebo pre hru nevýhodných poveternostných podmienkach – dážď, sneh, vysoké denné teploty, mráz, búrka, silný nárazový vietor, šero, hmla

Prosíme, zabráňte deťom prístup do herného parku, alebo zariadenia ak:
- povrch zariadenia je mokrý, klzký, viditeľne poškodený, je s námrazou
- povrch pod zariadením je s námrazou, s poľadovicou, je klzký, je viditeľne poškodený
- zariadenia, alebo ich časti sú v dôsledku poveternostných podmienok hrozbou na zdraví – námraza, poľadovica, voda, vysoká teplota kovových a plastových častí od slnka
- zariadenia vykazujú viditeľné nedostatky, poškodenia

Prosíme rodičov, aby pred pobytom dieťaťa ne detskom ihrisku:
- vizuálne odkontrolovali bezpečnosť priestranstva
- mechanicky odkontrolovali funkčnosť zariadenia detského ihriska (napr. kolotoč, hojdačka, ...)
- odkontrolovali povrch pohybu dieťaťa ( nebezpečné sklo, ihly, hrubé nečistoty, odpadky, ... )
- vizuálne a dotykom odkontrolovali povrch zariadení ( ich celistvosť, nízka či vysoká teplota )
- zvážili pohyb v  nevhodnom počasí a vysokých denných teplotách ( napr. v letnom období pri teplotách na 30C v čase medzi 11.00 – 15.00 hod.)

Prosíme rodičov, aby pri pohybe dieťaťa v priestore herného parku zabezpečili dostatok tekutín, odpočinok v tieni a vyváženie fyzickej aktivity s odpočinkom.

V priestore herného parku je zakázané:
- fajčiť a používať alkoholické nápoje a iné toxické látky
- poškodzovať inštalované zariadenia a ostatné zariadenia, príslušenstvo herného parku
- znečisťovať priestranstvo herného parku a jeho okolia
- používať inštalované zariadenia a vybavenia osobami nad určenú vekovú hranicu
- vstupovať do priestoru s kolobežkami, bicyklami, skate doskou, korčulami, či s akýmkoľvek predmetom, ktoré môže ohroziť zdravie, bezpečie detí
- vstupovať do herného parku s domácimi zvieratami
- vstupovať na hernú plochu s jedlom a nápojmi
- rozhadzovať štrk, kamene, piesok do okolia ihriska
- konzumácia vlastného jedla a nápojov je zakázaná, výnimkou je kojenecká strava a potraviny pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami. Nerešpektovanie nariadenia bude spoplatnené sumou 5€.

Akékoľvek nebezpečenstvo, zistene poškodenia zariadení, nedostatky či okolnosti, ktoré bránia pokojnému a bezpečnému pohybu na detskom ihrisku či v jeho blízkosti, prosíme nahlásiť zamestnancom Club Café Family.

Dôležité kontaktné čísla:
Integrovaný záchranný systém: (Polícia, Požiarna a Záchranná služba) 112
Club Café Family manager: +421907356498
Bezpečnostná služba: (Mestská Polícia) 159

Všetky dodávané certifikované zariadenia a použité technológie sú v súlade s bezpečnostnými normami pre detské ihriská a športoviská STN EN 1176, STN EN 1177.

Priestor herného parku a jeho okolia je monitorovaný kamerovým systémom s LIVE - živým prenosom do kaviarne Club Café Family.

Pôvod zariadení na detskom ihrisku: EÚ, Česká republika, BONITA Group Service s. r. o., www.hriste-bonita.cz
Zastúpenie pre Slovenskú republiku: EÚ, Slovenská republika, ENERCOM s. r.o., www.ihriska-bonita.sk

VSTUP LEN NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE!

Uvedenie do prevádzky: máj 2017